Thai | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Spørg om du kan arbejde i det land
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Spørg efter mindstelønnen i landet
Tôi __________.
ฉันเป็น ___________________
Angiv din beskæftigelsesstatus
có việc làm
ผู้มีงานทำ
Type af beskæftigelsesstatus
Không có việc làm
ผู้ว่างงาน
Type af beskæftigelsesstatus
doanh nhân
ผู้ประกอบการ
Type af beskæftigelsesstatus
tự làm chủ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type af beskæftigelsesstatus
thực tập sinh
เด็กฝึกงาน
Type af beskæftigelsesstatus
tình nguyện viên
อาสาสมัคร
Type af beskæftigelsesstatus
tư vấn viên
ที่ปรึกษา
Type af beskæftigelsesstatus
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Forhør dig om kontrakttypen
Tôi có hợp đồng _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Angiv hvilken type kontrakt du har
toàn thời gian
เต็มเวลา
Type kontrakt
bán thời gian
นอกเวลา
Kontrakttype
hạn định
มีกำหนดเวลา
Kontrakttype
lâu dài
พนักงานประจำ
Kontrakttype
thời vụ
ตามช่วงเวลา
Kontrakttype
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Spørg hvornår du får løn
Tôi muốn hỏi về___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Bed om ferie
nghỉ sinh đẻ
การลาคลอด
Ferietype
nghỉ làm cha
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Ferietype
nghỉ ốm
การลาป่วย
Ferietype
ngày nghỉ
การหยุดงานเอง
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Spørg til skat
Tôi muốn báo cáo thu nhập
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Muligheder for selvangivelse
tôi có nợ tiền thuế hay không
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Muligheder for selvangivelse