vietnamesisk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Vorrei aprire un conto corrente.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Posso aprire un conto corrente online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Bạn có những loại thẻ nào?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
conto corrente
tài khoản hiện tại
Bankkontitype
conto di risparmio
tài khoản tiết kiệm
Bankkontitype
conto personale
tài khoản cá nhân
Bankkontitype
conto cointestato
tài khoản chung
Bankkontitype
conto per bambini
tài khoản con
Bankkontitype
conto in valuta estera
tài khoản ngoại tệ
Bankkontitype
conto aziendale
tài khoản kinh doanh
Bankkontitype
conto per studenti
tài khoản sinh viên
Bankkontitype
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Riceverò un libretto degli assegni?
Tôi có sổ tài khoản không?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Spørg om information om opsparingsrenten
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Ho smarrito la mia carta di credito
Tôi mất thẻ tín dụng
Angiv at du har mistet dit kreditkort
La mia carta di credito è stata rubata
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Potete bloccare il mio conto corrente?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Spørg om banken kan spærre din konto
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Spørg om information om lån
Qual è il tasso d'interesse?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Spørg om information om rentesatsen
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Spørg om information om prioritetslån
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Sto comprando la mia prima casa.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Angiv at du køber dit første hjem
Sto comprando una seconda proprietà.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Angiv at du køber din anden ejendom
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Tôi muốn thế chấp
Angiv at du ønsker at genlåne
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Tôi mua tài sản để cho
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Angiv at du er interesseret i en forsikring
assicurazione sulla casa
Bảo hiểm hộ gia đình
Forsikringstype
assicurazione viaggi
bảo hiểm du lịch
Forsikringstype
assicurazione sulla vita
bảo hiểm nhân thọ
Forsikringstype
assicurazione sanitaria
bảo hiểm sức khỏe
Forsikringstype
assicurazione auto
bảo hiểm ô tô
Forsikringstype
assicurazione per gli animali domestici
bảo hiểm thú nuôi
Forsikringstype
assicurazione contro il furto
bảo hiểm trộm cắp
Forsikringstype
protezione mutuo
bảo hiểm thế chấp
Forsikringstype
assicurazione sui beni degli studenti
bảo hiểm tài sản sinh viên
Forsikringstype
polizza collettiva
bảo hiểm nhóm
Forsikringstype
assicurazione sui titoli di proprietà
bảo hiểm tài sản
Forsikringstype
assicurazione contro le inondazioni
bảo hiểm lũ lụt
Forsikringstype
assicurazione contro gli incendi
bảo hiểm hỏa hoạn
Forsikringstype
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Qual è il costo dell'assicurazione?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Spørg hvor meget forsikringen koster