italiensk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
Le informazioni sono riservate.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
Come si chiama?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
Dove risiede?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
Qual è il suo indirizzo?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
Qual è la sua cittadinanza?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
Il mio stato civile è __________.
Angiv hvad din civilstatus er
single
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
married
coniugato/a
Civilstatus
separated
separato/a
Civilstatus
divorced
divorziato/a
Civilstatus
cohabiting
convivente
Civilstatus
in a civil union
in un'unione civile
Civilstatus
unmarried partners
in una coppia non sposata
Civilstatus
in a domestic partnership
in un'unione di fatto
Civilstatus
widowed
vedovo/a
Civilstatus
Do you have children?
Ha figli?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
Ha familiari a carico?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
Quali documenti devo portare?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
Spese ospedaliere
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
Spese per la consultazione di uno specialista
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
Test diagnostici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
Operazioni chirurgiche
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
Trattamento psichiatrico
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
Cure dentali
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
Cure oculistiche
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
La mia patente di guida è valida?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
esame di teoria
Testtype
driving test
esame di guida
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
l'indirizzo
Hvad du gerne vil ændre
name
il nome
Hvad du gerne vil ændre
photo
la foto
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
smarrita
Problem med kørekort
stolen
rubata
Problem med kørekort
damaged
deteriorata
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
Non ho precedenti penali.
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angiv din ægtefælles nationalitet