Thai | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Spørg efter en formular
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kiam elspiras via legitimilo?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Spørg hvornår et ID udløber
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
La informo estas konfidenca.
ข้อมูลเป็นความลับ
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Kiel vi nomiĝas?
คุณชื่ออะไร
Spørg efter en persons navn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Kie vi loĝas?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Spørg hvor en person bor
Kio estas via adreso?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Spørg efter en persons adresse
Kio estas via civitaneco?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kiam vi alvenis en [lando]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Angiv hvad din civilstatus er
senedza
โสด
Civilstatus
edziĝinta
แต่งงานแล้ว
Civilstatus
apartiga
แยกกันอยู่
Civilstatus
eksedziĝinta
หย่าร้าง
Civilstatus
kunviva
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Civilstatus
en civila kuniĝo
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
en hejma partnereco
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
vidvina
เป็นม่าย
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
คุณมีบุตรไหม
Spørg om en person har børn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Mi ŝatus registri en la urbo.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Kion dokumentojn mi alportus?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Ĉu estas registriĝokotizoj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Mi ŝatus peti restadpermeson
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Spørg til forsikringens dækning
Hospitalokotizoj
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Kotizoj por la ekspertoj
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnozoprovoj
การทดสอบวินิจฉัย
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Kirurgiaj proceduroj
การผ่าตัด
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psikiatria kuracado
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dentaj kuracadoj
การรักษาฟัน
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Okula kuracado
การรักษาตา
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Mi ŝatus registri mian veturilon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Søg om et midlertidigt kørekort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
ฉันต้องการจอง __________
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
teorian teston
การทดสอบภาคทฤษฎี
Testtype
veturantan teston
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Testtype
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adreson
ที่อยู่
Hvad du gerne vil ændre
nomon
ชื่อ
Hvad du gerne vil ændre
foton
ภาพถ่าย
Hvad du gerne vil ændre
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
perdatan
สูญหาย
Problem med kørekort
ŝtelatan
ถูกขโมย
Problem med kørekort
difektatan
ได้รับความเสียหาย
Problem med kørekort
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Mi havas puran krimliston
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Angiv at du har en ren straffeattest
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angiv din ægtefælles nationalitet