tjekkisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Spørg efter en formular
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kiam elspiras via legitimilo?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Spørg hvornår et ID udløber
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Můj [dokument] byl ukraden.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
La informo estas konfidenca.
Tyto informace jsou důvěrné.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Kiel vi nomiĝas?
Jak se jmenuješ?
Spørg efter en persons navn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Kie vi loĝas?
Kde bydlíte?
Spørg hvor en person bor
Kio estas via adreso?
Jaká je vaše adresa?
Spørg efter en persons adresse
Kio estas via civitaneco?
Jaké je vaše občanství?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
senedza
svobodný/á
Civilstatus
edziĝinta
ženatý/vdaná
Civilstatus
apartiga
odděleni
Civilstatus
eksedziĝinta
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
kunviva
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
en civila kuniĝo
v registrovaném partnerství
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
nesezdaní partneři
Civilstatus
en hejma partnereco
v domácím partnerství
Civilstatus
vidvina
vdovec/vdova
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
Máte děti?
Spørg om en person har børn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Mi ŝatus registri en la urbo.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Kion dokumentojn mi alportus?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Je registrace zpoplatněná?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Mi ŝatus peti restadpermeson
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Spørg til forsikringens dækning
Hospitalokotizoj
Poplatky za pobyt v nemocnici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Kotizoj por la ekspertoj
Poplatky za konsultace se specialisty
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnozoprovoj
Diagnostické testy
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgické zákroky
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psikiatria kuracado
Psychiatrická léčba
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dentaj kuracadoj
Zubní ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Okula kuracado
Oční ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Musím změnit svou registrační značku?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Søg om et midlertidigt kørekort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
teorian teston
Teoretický test
Testtype
veturantan teston
Praktický test
Testtype
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adreson
adresu
Hvad du gerne vil ændre
nomon
jméno
Hvad du gerne vil ændre
foton
fotografii
Hvad du gerne vil ændre
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
perdatan
ztracený
Problem med kørekort
ŝtelatan
ukradený
Problem med kørekort
difektatan
zničený
Problem med kørekort
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Mi havas puran krimliston
Mám čistý trestní rejstřík.
Angiv at du har en ren straffeattest
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angiv din ægtefælles nationalitet