italiensk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Spørg efter en formular
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Spørg hvornår et ID udløber
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quali documenti devo portare per ____ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Le informazioni sono riservate.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Πώς σας λένε;
Come si chiama?
Spørg efter en persons navn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Πού μένετε;
Dove risiede?
Spørg hvor en person bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Qual è il suo indirizzo?
Spørg efter en persons adresse
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Qual è la sua cittadinanza?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quando è arrivato/a in [stato]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Il mio stato civile è __________.
Angiv hvad din civilstatus er
ελεύθερος/η
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
παντρεμένος/η
coniugato/a
Civilstatus
σε διάσταση
separato/a
Civilstatus
χωρισμένος/η
divorziato/a
Civilstatus
συμβίωση
convivente
Civilstatus
σε αστική ένωση
in un'unione civile
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
in una coppia non sposata
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in un'unione di fatto
Civilstatus
χήρος/χήρα
vedovo/a
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Ha figli?
Spørg om en person har børn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Ha familiari a carico?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Quali documenti devo portare?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Spørg til forsikringens dækning
Τέλη νοσοκομείου
Spese ospedaliere
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Spese per la consultazione di uno specialista
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Διαγνωστικές εξετάσεις
Test diagnostici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Χειρουργικές επεμβάσεις
Operazioni chirurgiche
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Ψυχιατρική θεραπεία
Trattamento psichiatrico
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Οδοντιατρικές θεραπείες
Cure dentali
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Cure oculistiche
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
La mia patente di guida è valida?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Søg om et midlertidigt kørekort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
θεωρητική εξέταση
esame di teoria
Testtype
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
esame di guida
Testtype
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
διεύθυνση
l'indirizzo
Hvad du gerne vil ændre
όνομα
il nome
Hvad du gerne vil ændre
φωτογραφία
la foto
Hvad du gerne vil ændre
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
χαμένη
smarrita
Problem med kørekort
κλεμμένη
rubata
Problem med kørekort
κατεστραμμένη
deteriorata
Problem med kørekort
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Non ho precedenti penali.
Angiv at du har en ren straffeattest
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angiv din ægtefælles nationalitet