tjekkisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Spørg efter en formular
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Spørg hvornår et ID udløber
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Můj [dokument] byl ukraden.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Tyto informace jsou důvěrné.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Πώς σας λένε;
Jak se jmenuješ?
Spørg efter en persons navn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Πού μένετε;
Kde bydlíte?
Spørg hvor en person bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Jaká je vaše adresa?
Spørg efter en persons adresse
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Jaké je vaše občanství?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kdy jste přijeli do [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Můj rodinný stav je ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
ελεύθερος/η
svobodný/á
Civilstatus
παντρεμένος/η
ženatý/vdaná
Civilstatus
σε διάσταση
odděleni
Civilstatus
χωρισμένος/η
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
συμβίωση
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
σε αστική ένωση
v registrovaném partnerství
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
nesezdaní partneři
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
v domácím partnerství
Civilstatus
χήρος/χήρα
vdovec/vdova
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Máte děti?
Spørg om en person har børn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Jaké dokumenty si mám přinést?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Je registrace zpoplatněná?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Spørg til forsikringens dækning
Τέλη νοσοκομείου
Poplatky za pobyt v nemocnici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Poplatky za konsultace se specialisty
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostické testy
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgické zákroky
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrická léčba
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zubní ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oční ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Musím změnit svou registrační značku?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Søg om et midlertidigt kørekort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
θεωρητική εξέταση
Teoretický test
Testtype
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Praktický test
Testtype
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
διεύθυνση
adresu
Hvad du gerne vil ændre
όνομα
jméno
Hvad du gerne vil ændre
φωτογραφία
fotografii
Hvad du gerne vil ændre
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
χαμένη
ztracený
Problem med kørekort
κλεμμένη
ukradený
Problem med kørekort
κατεστραμμένη
zničený
Problem med kørekort
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angiv at du har en ren straffeattest
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angiv din ægtefælles nationalitet