Thai | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Spørg efter en formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Spørg hvornår et ID udløber
Può aiutarmi a compilare il modulo?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Quali documenti devo portare per ____ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Le informazioni sono riservate.
ข้อมูลเป็นความลับ
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Come si chiama?
คุณชื่ออะไร
Spørg efter en persons navn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Dove risiede?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Spørg hvor en person bor
Qual è il suo indirizzo?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Spørg efter en persons adresse
Qual è la sua cittadinanza?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Spørg efter en persons statsborgerskab
Quando è arrivato/a in [stato]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Angiv hvad din civilstatus er
celibe (m) / nubile (f)
โสด
Civilstatus
coniugato/a
แต่งงานแล้ว
Civilstatus
separato/a
แยกกันอยู่
Civilstatus
divorziato/a
หย่าร้าง
Civilstatus
convivente
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Civilstatus
in un'unione civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Civilstatus
in una coppia non sposata
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
in un'unione di fatto
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
vedovo/a
เป็นม่าย
Civilstatus
Ha figli?
คุณมีบุตรไหม
Spørg om en person har børn
Ha familiari a carico?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Quali documenti devo portare?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Spørg til forsikringens dækning
Spese ospedaliere
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Spese per la consultazione di uno specialista
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Test diagnostici
การทดสอบวินิจฉัย
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Operazioni chirurgiche
การผ่าตัด
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Trattamento psichiatrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Cure dentali
การรักษาฟัน
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Cure oculistiche
การรักษาตา
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
La mia patente di guida è valida?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Søg om et midlertidigt kørekort
Vorrei prenotare l' __________.
ฉันต้องการจอง __________
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
esame di teoria
การทดสอบภาคทฤษฎี
Testtype
esame di guida
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Testtype
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
l'indirizzo
ที่อยู่
Hvad du gerne vil ændre
il nome
ชื่อ
Hvad du gerne vil ændre
la foto
ภาพถ่าย
Hvad du gerne vil ændre
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
smarrita
สูญหาย
Problem med kørekort
rubata
ถูกขโมย
Problem med kørekort
deteriorata
ได้รับความเสียหาย
Problem med kørekort
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Non ho precedenti penali.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Angiv at du har en ren straffeattest
Ho il livello richiesto di [lingua].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angiv din ægtefælles nationalitet