tjekkisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Spørg efter en formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Spørg hvornår et ID udløber
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Můj [dokument] byl ukraden.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Le informazioni sono riservate.
Tyto informace jsou důvěrné.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Come si chiama?
Jak se jmenuješ?
Spørg efter en persons navn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Dove risiede?
Kde bydlíte?
Spørg hvor en person bor
Qual è il suo indirizzo?
Jaká je vaše adresa?
Spørg efter en persons adresse
Qual è la sua cittadinanza?
Jaké je vaše občanství?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
celibe (m) / nubile (f)
svobodný/á
Civilstatus
coniugato/a
ženatý/vdaná
Civilstatus
separato/a
odděleni
Civilstatus
divorziato/a
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
convivente
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
in un'unione civile
v registrovaném partnerství
Civilstatus
in una coppia non sposata
nesezdaní partneři
Civilstatus
in un'unione di fatto
v domácím partnerství
Civilstatus
vedovo/a
vdovec/vdova
Civilstatus
Ha figli?
Máte děti?
Spørg om en person har børn
Ha familiari a carico?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Quali documenti devo portare?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Je registrace zpoplatněná?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Spørg til forsikringens dækning
Spese ospedaliere
Poplatky za pobyt v nemocnici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Spese per la consultazione di uno specialista
Poplatky za konsultace se specialisty
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Test diagnostici
Diagnostické testy
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Operazioni chirurgiche
Chirurgické zákroky
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Trattamento psichiatrico
Psychiatrická léčba
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Cure dentali
Zubní ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Cure oculistiche
Oční ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Musím změnit svou registrační značku?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
La mia patente di guida è valida?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Søg om et midlertidigt kørekort
Vorrei prenotare l' __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
esame di teoria
Teoretický test
Testtype
esame di guida
Praktický test
Testtype
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
l'indirizzo
adresu
Hvad du gerne vil ændre
il nome
jméno
Hvad du gerne vil ændre
la foto
fotografii
Hvad du gerne vil ændre
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
smarrita
ztracený
Problem med kørekort
rubata
ukradený
Problem med kørekort
deteriorata
zničený
Problem med kørekort
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Non ho precedenti penali.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angiv at du har en ren straffeattest
Ho il livello richiesto di [lingua].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angiv din ægtefælles nationalitet