Thai | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Spørg efter en formular
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Spørg hvornår et ID udløber
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mój [dokument] został skradziony.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Składam podanie w imieniu _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Podane informacje są poufne.
ข้อมูลเป็นความลับ
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Jak się Pan/Pani nazywa?
คุณชื่ออะไร
Spørg efter en persons navn
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Gdzie Pan/Pani mieszka?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Spørg hvor en person bor
Jaki jest Pana/Pani adres?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Spørg efter en persons adresse
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mój stan cywilny: _____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Angiv hvad din civilstatus er
kawaler/panna
โสด
Civilstatus
żonaty/zamężna
แต่งงานแล้ว
Civilstatus
w separacji
แยกกันอยู่
Civilstatus
rozwodnik/rozwódka
หย่าร้าง
Civilstatus
w konkubinacie
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Civilstatus
w rejestrowanym związku partnerskim
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Civilstatus
w związku partnerskim
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
wdowiec/wdowa
เป็นม่าย
Civilstatus
Czy ma Pan/Pani dzieci?
คุณมีบุตรไหม
Spørg om en person har børn
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Spørg til forsikringens dækning
Opłaty za pobyt w szpitalu
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Opłaty za konsultacje u specjalistów
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Badania diagnostyczne
การทดสอบวินิจฉัย
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Zabiegi chirurgiczne
การผ่าตัด
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie psychiatryczne
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie stomatologiczne
การรักษาฟัน
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie okulistyczne
การรักษาตา
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Søg om et midlertidigt kørekort
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
egzamin teoretyczny
การทดสอบภาคทฤษฎี
Testtype
egzamin praktyczny
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Testtype
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adres
ที่อยู่
Hvad du gerne vil ændre
nazwisko
ชื่อ
Hvad du gerne vil ændre
zdjęcie
ภาพถ่าย
Hvad du gerne vil ændre
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
zgubienie (prawa jazdy)
สูญหาย
Problem med kørekort
kradzież (prawa jazdy)
ถูกขโมย
Problem med kørekort
zniszczenie (prawa jazdy)
ได้รับความเสียหาย
Problem med kørekort
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Angiv at du har en ren straffeattest
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angiv din ægtefælles nationalitet