Thai | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Spørg efter en formular
Când a fost emis [documentul]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Unde a fost emis [documentul]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Când îți expiră ID-ul?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Spørg hvornår et ID udløber
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mi s-a furat [documentul].
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Completez acest formular în numele (lui) _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Informația este confidențială.
ข้อมูลเป็นความลับ
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Cum vă cheamă?
คุณชื่ออะไร
Spørg efter en persons navn
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Unde locuiți?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Spørg hvor en person bor
Care este adresa dumneavoastră?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Spørg efter en persons adresse
Ce cetățenie aveți?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Spørg efter en persons statsborgerskab
Când ați ajuns în [țara]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Starea mea civilă este ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Angiv hvad din civilstatus er
Singur
โสด
Civilstatus
Căsătorit/ă
แต่งงานแล้ว
Civilstatus
separat/ă
แยกกันอยู่
Civilstatus
divorțat/ă
หย่าร้าง
Civilstatus
concobinaj
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Civilstatus
într-o uniune civilă
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Civilstatus
necăsătorit/ă
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
partener/ă de viață
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
văduv/ă
เป็นม่าย
Civilstatus
Aveți copii?
คุณมีบุตรไหม
Spørg om en person har børn
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Ce documente trebuie să aduc?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Există vreo taxă de înregistrare?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Am nevoie de asigurare medicală privată?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Spørg til forsikringens dækning
Taxe pentru spitalizare
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Onorarii ale medicilor specialiști
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Test de diagnosticare
การทดสอบวินิจฉัย
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Intervenții chirurgicale
การผ่าตัด
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratament psihiatric
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratamente dentare
การรักษาฟัน
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratamente oftalmologice
การรักษาตา
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Cum îmi pot extinde viza?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Este permisul meu de conducere valid aici?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Søg om et midlertidigt kørekort
Aș vrea să mă înscriu la __________.
ฉันต้องการจอง __________
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
testul teoretic
การทดสอบภาคทฤษฎี
Testtype
examenul practic
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Testtype
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
Adresa
ที่อยู่
Hvad du gerne vil ændre
nume
ชื่อ
Hvad du gerne vil ændre
fotografia
ภาพถ่าย
Hvad du gerne vil ændre
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
pierdut
สูญหาย
Problem med kørekort
furat
ถูกขโมย
Problem med kørekort
distrus
ได้รับความเสียหาย
Problem med kørekort
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Nu am antecedente penale.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Angiv at du har en ren straffeattest
Am nivelul necesar de [limbă].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Partenerul meu este __________.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angiv din ægtefælles nationalitet