Thai | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Spørg efter en formular
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Spørg hvor et dokument blev udstedt
¿Cuándo caduca su DNI?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Spørg hvornår et ID udløber
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Me han robado el/la (documento).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
La información es confidencial.
ข้อมูลเป็นความลับ
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

¿Cómo se llama usted?
คุณชื่ออะไร
Spørg efter en persons navn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
¿Dónde vive usted?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Spørg hvor en person bor
¿Cuál es su dirección?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Spørg efter en persons adresse
¿Cuál es su nacionalidad?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Spørg efter en persons statsborgerskab
¿Cuándo llegó a (país)?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
¿Me deja su DNI, por favor?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Angiv hvad din civilstatus er
soltero/a
โสด
Civilstatus
casado/a
แต่งงานแล้ว
Civilstatus
separado/a
แยกกันอยู่
Civilstatus
divorciado/a
หย่าร้าง
Civilstatus
cohabitante
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Civilstatus
en unión civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Civilstatus
pareja de hecho
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
pareja de hecho
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
viudo/a
เป็นม่าย
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
คุณมีบุตรไหม
Spørg om en person har børn
¿Residen con usted personas a su cargo?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Me gustaría empadronarme.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Angiv at du gerne vil registreres i byen
¿Qué documentos tengo que presentar?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
¿Necesito un seguro de salud privado?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
¿Qué cubre el seguro de salud?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Spørg til forsikringens dækning
Tasas hospitalarias
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Honorarios de médicos especialistas
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Pruebas diagnósticas
การทดสอบวินิจฉัย
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Intervenciones quirúrjicas
การผ่าตัด
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratamiento psiquiátrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratamientos dentales
การรักษาฟัน
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratamientos oftalmológicos
การรักษาตา
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Me gustaría matricular mi vehículo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Søg om et midlertidigt kørekort
Me gustaría inscribirme en ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
el examen teórico
การทดสอบภาคทฤษฎี
Testtype
el examen práctico
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Testtype
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
la dirección
ที่อยู่
Hvad du gerne vil ændre
el nombre
ชื่อ
Hvad du gerne vil ændre
la fotografía
ภาพถ่าย
Hvad du gerne vil ændre
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lo he perdido
สูญหาย
Problem med kørekort
me lo han robado
ถูกขโมย
Problem med kørekort
se ha dañado
ได้รับความเสียหาย
Problem med kørekort
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
No tengo antecedentes penales.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Angiv at du har en ren straffeattest
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angiv din ægtefælles nationalitet