tjekkisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Spørg efter en formular
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
¿Cuándo caduca su DNI?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Spørg hvornår et ID udløber
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Me han robado el/la (documento).
Můj [dokument] byl ukraden.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
La información es confidencial.
Tyto informace jsou důvěrné.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

¿Cómo se llama usted?
Jak se jmenuješ?
Spørg efter en persons navn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
¿Dónde vive usted?
Kde bydlíte?
Spørg hvor en person bor
¿Cuál es su dirección?
Jaká je vaše adresa?
Spørg efter en persons adresse
¿Cuál es su nacionalidad?
Jaké je vaše občanství?
Spørg efter en persons statsborgerskab
¿Cuándo llegó a (país)?
Kdy jste přijeli do [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Můj rodinný stav je ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
soltero/a
svobodný/á
Civilstatus
casado/a
ženatý/vdaná
Civilstatus
separado/a
odděleni
Civilstatus
divorciado/a
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
cohabitante
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
en unión civil
v registrovaném partnerství
Civilstatus
pareja de hecho
nesezdaní partneři
Civilstatus
pareja de hecho
v domácím partnerství
Civilstatus
viudo/a
vdovec/vdova
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Máte děti?
Spørg om en person har børn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Me gustaría empadronarme.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
¿Qué documentos tengo que presentar?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Je registrace zpoplatněná?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Spørg til forsikringens dækning
Tasas hospitalarias
Poplatky za pobyt v nemocnici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Honorarios de médicos especialistas
Poplatky za konsultace se specialisty
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Pruebas diagnósticas
Diagnostické testy
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Intervenciones quirúrjicas
Chirurgické zákroky
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatrická léčba
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratamientos dentales
Zubní ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratamientos oftalmológicos
Oční ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Musím změnit svou registrační značku?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Me gustaría matricular mi vehículo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Søg om et midlertidigt kørekort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
el examen teórico
Teoretický test
Testtype
el examen práctico
Praktický test
Testtype
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
la dirección
adresu
Hvad du gerne vil ændre
el nombre
jméno
Hvad du gerne vil ændre
la fotografía
fotografii
Hvad du gerne vil ændre
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lo he perdido
ztracený
Problem med kørekort
me lo han robado
ukradený
Problem med kørekort
se ha dañado
zničený
Problem med kørekort
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
No tengo antecedentes penales.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angiv at du har en ren straffeattest
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angiv din ægtefælles nationalitet