engelsk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Where can I find the form for ____ ?
Spørg efter en formular
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
When was your [document] issued?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Where was your [document] issued?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
When does your ID expire?
Spørg hvornår et ID udløber
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Could you help me fill out the form?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
What documents should I bring for __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
To apply for [document], you must provide at least_______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
My [document] has been stolen.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
I am completing this application on behalf of _____ .
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
ข้อมูลเป็นความลับ
The information is confidential.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Can you give me a receipt for this application?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

คุณชื่ออะไร
What is your name?
Spørg efter en persons navn
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Could you please tell me your place and date of birth?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Where do you live?
Spørg hvor en person bor
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
What is your address?
Spørg efter en persons adresse
สัญชาติของคุณคืออะไร
What is your citizenship?
Spørg efter en persons statsborgerskab
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
When did you arrive in [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Could you please show me your ID?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
My marital status is ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
โสด
single
Civilstatus
แต่งงานแล้ว
married
Civilstatus
แยกกันอยู่
separated
Civilstatus
หย่าร้าง
divorced
Civilstatus
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
cohabiting
Civilstatus
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in a civil union
Civilstatus
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
unmarried partners
Civilstatus
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in a domestic partnership
Civilstatus
เป็นม่าย
widowed
Civilstatus
คุณมีบุตรไหม
Do you have children?
Spørg om en person har børn
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Do you have dependents living with you?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
I would like to reunite with my family.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
I would like to register in the city.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
What documents shall I bring?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Are there any registration fees?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
I am here for the domicile registration.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
I would like to apply for a good conduct certificate.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
I would like to apply for a residence permit.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
I would like to ask some questions about the health insurance.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Do I need private health insurance?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
What is covered by the health insurance?
Spørg til forsikringens dækning
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospital fees
Eksempel på sygeforsikringens dækning
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Specialists' fees
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostic tests
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การผ่าตัด
Surgical procedures
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatric treatment
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาฟัน
Dental treatments
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาตา
Eye care treatment
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Why are you requesting the entry visa?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Do I need a visa to visit [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
How can I extend my visa?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Why has my visa application been rejected?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Can I apply to become a permanent resident?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Do I have to change the license plate of my car?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
I would like to register my vehicle.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is my driving licence valid here?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
I would like to apply for a provisional driving license.
Søg om et midlertidigt kørekort
ฉันต้องการจอง __________
I would like to book my __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
การทดสอบภาคทฤษฎี
theory test
Testtype
การทดสอบภาคปฏิบัติ
driving test
Testtype
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to change the ____________on my driving license.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
ที่อยู่
address
Hvad du gerne vil ændre
ชื่อ
name
Hvad du gerne vil ændre
ภาพถ่าย
photo
Hvad du gerne vil ændre
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
I would like to add higher categories to my driving license.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
I would like to renew my driving license.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
I would like to replace a ___________ driving license.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
สูญหาย
lost
Problem med kørekort
ถูกขโมย
stolen
Problem med kørekort
ได้รับความเสียหาย
damaged
Problem med kørekort
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to appeal my license suspension.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Where can I register for the [language] test?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
I have a clean criminal record.
Angiv at du har en ren straffeattest
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
I have the required level of [language].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
What are the fees for citizenship application?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Angiv din ægtefælles nationalitet