fransk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Spørg efter en formular
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Où votre [document] a été délivré ?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Spørg hvornår et ID udløber
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mon/ma [document] a été volé(e).
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
ข้อมูลเป็นความลับ
Ces informations sont confidentielles.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

คุณชื่ออะไร
Comment vous appelez-vous ?
Spørg efter en persons navn
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Où résidez-vous ?
Spørg hvor en person bor
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Où habitez-vous ?
Spørg efter en persons adresse
สัญชาติของคุณคืออะไร
Quelle est votre nationalité ?
Spørg efter en persons statsborgerskab
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ma situation matrimoniale est _____.
Angiv hvad din civilstatus er
โสด
célibataire
Civilstatus
แต่งงานแล้ว
Marié(e)
Civilstatus
แยกกันอยู่
Séparé(e)
Civilstatus
หย่าร้าง
Divorcé(e)
Civilstatus
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
en concubinage
Civilstatus
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
dans une union civile
Civilstatus
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
en concubinage
Civilstatus
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
en partenariat domestique
Civilstatus
เป็นม่าย
veuf/veuve
Civilstatus
คุณมีบุตรไหม
Vous avez des enfants ?
Spørg om en person har børn
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Vous avez des personnes à charge ?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Je voudrais réunir ma famille.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Quels documents dois-je apporter ?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Je voudrais demander un permis de séjour.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Spørg til forsikringens dækning
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Frais hospitaliers
Eksempel på sygeforsikringens dækning
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Frais de consultation d'un spécialiste
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การทดสอบวินิจฉัย
Tests diagnostiques
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การผ่าตัด
Opérations chirurgicales
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Traitement psychiatrique
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาฟัน
Soins dentaires
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาตา
Soins oculaires
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Søg om et midlertidigt kørekort
ฉันต้องการจอง __________
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
การทดสอบภาคทฤษฎี
le code
Testtype
การทดสอบภาคปฏิบัติ
la conduite
Testtype
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
ที่อยู่
mon adresse
Hvad du gerne vil ændre
ชื่อ
mon nom
Hvad du gerne vil ændre
ภาพถ่าย
ma photo
Hvad du gerne vil ændre
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
สูญหาย
perdu
Problem med kørekort
ถูกขโมย
volé
Problem med kørekort
ได้รับความเสียหาย
abîmé
Problem med kørekort
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Je n'ai pas de casier judiciaire
Angiv at du har en ren straffeattest
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mon conjoint est [nationalité].
Angiv din ægtefælles nationalitet