russisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Где я могу найти форму для ____ ?
Spørg efter en formular
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Когда был выдан ваш документ?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Где был выдан ваш [документ] ?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Когда истекает срок вашего паспорта?
Spørg hvornår et ID udløber
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Какие документы мне нужно принести для_______?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Мой [документ] украли.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Я заполняю это заявление от лица______.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
ข้อมูลเป็นความลับ
Информация конфиденциальна.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

คุณชื่ออะไร
Как вас зовут?
Spørg efter en persons navn
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Где вы живете?
Spørg hvor en person bor
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Каков ваш адрес?
Spørg efter en persons adresse
สัญชาติของคุณคืออะไร
Какое у вас гражданство?
Spørg efter en persons statsborgerskab
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Когда вы въехали в страну?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Мое семейное положение -_______.
Angiv hvad din civilstatus er
โสด
холост
Civilstatus
แต่งงานแล้ว
Женат/замужем
Civilstatus
แยกกันอยู่
Разведен/а
Civilstatus
หย่าร้าง
Разведен/а
Civilstatus
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
в сожительстве
Civilstatus
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
в гражданском браке
Civilstatus
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Не женатая пара
Civilstatus
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
в домашнем партнерстве
Civilstatus
เป็นม่าย
вдовец/вдова
Civilstatus
คุณมีบุตรไหม
У вас есть дети?
Spørg om en person har børn
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Angiv at du gerne vil registreres i byen
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Какие документы мне нужно принести?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Мне нужно платить за регистрацию?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Мне нужна частная медицинская страховка?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Что покрывает медицинская страховка?
Spørg til forsikringens dækning
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Больничные платы
Eksempel på sygeforsikringens dækning
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Платы специалистам
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การทดสอบวินิจฉัย
Диагностические проверки
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การผ่าตัด
Хирургические процедуры
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Психиатрическое лечение
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาฟัน
Лечение зубов
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาตา
Офтальмологическое лечение
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Как я могу продлить мою визу?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Почему мое заявление на визу отклонено?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Мне нужно менять номер своей машины?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Мои водительские права здесь действуют?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Søg om et midlertidigt kørekort
ฉันต้องการจอง __________
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
การทดสอบภาคทฤษฎี
Теоретический тест
Testtype
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тест на вождение
Testtype
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
ที่อยู่
адрес
Hvad du gerne vil ændre
ชื่อ
имя
Hvad du gerne vil ændre
ภาพถ่าย
фотография
Hvad du gerne vil ændre
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
สูญหาย
потеряно
Problem med kørekort
ถูกขโมย
украдено
Problem med kørekort
ได้รับความเสียหาย
повреждено
Problem med kørekort
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
У меня нет судимостей
Angiv at du har en ren straffeattest
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Angiv din ægtefælles nationalitet