tjekkisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Spørg efter en formular
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Spørg hvornår et ID udløber
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Můj [dokument] byl ukraden.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
ข้อมูลเป็นความลับ
Tyto informace jsou důvěrné.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

คุณชื่ออะไร
Jak se jmenuješ?
Spørg efter en persons navn
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kde bydlíte?
Spørg hvor en person bor
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Jaká je vaše adresa?
Spørg efter en persons adresse
สัญชาติของคุณคืออะไร
Jaké je vaše občanství?
Spørg efter en persons statsborgerskab
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kdy jste přijeli do [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Můj rodinný stav je ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
โสด
svobodný/á
Civilstatus
แต่งงานแล้ว
ženatý/vdaná
Civilstatus
แยกกันอยู่
odděleni
Civilstatus
หย่าร้าง
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
v registrovaném partnerství
Civilstatus
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
nesezdaní partneři
Civilstatus
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
v domácím partnerství
Civilstatus
เป็นม่าย
vdovec/vdova
Civilstatus
คุณมีบุตรไหม
Máte děti?
Spørg om en person har børn
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Jaké dokumenty si mám přinést?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Je registrace zpoplatněná?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Spørg til forsikringens dækning
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Poplatky za pobyt v nemocnici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Poplatky za konsultace se specialisty
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostické testy
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การผ่าตัด
Chirurgické zákroky
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrická léčba
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาฟัน
Zubní ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาตา
Oční ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Musím změnit svou registrační značku?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Søg om et midlertidigt kørekort
ฉันต้องการจอง __________
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
การทดสอบภาคทฤษฎี
Teoretický test
Testtype
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Praktický test
Testtype
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
ที่อยู่
adresu
Hvad du gerne vil ændre
ชื่อ
jméno
Hvad du gerne vil ændre
ภาพถ่าย
fotografii
Hvad du gerne vil ændre
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
สูญหาย
ztracený
Problem med kørekort
ถูกขโมย
ukradený
Problem med kørekort
ได้รับความเสียหาย
zničený
Problem med kørekort
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Mám čistý trestní rejstřík.
Angiv at du har en ren straffeattest
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angiv din ægtefælles nationalitet