tysk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Wo kann ich das Formular für____finden?
Spørg efter en formular
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Spørg hvornår et ID udløber
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
ข้อมูลเป็นความลับ
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

คุณชื่ออะไร
Wie heißen Sie?
Spørg efter en persons navn
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Wo wohnen Sie?
Spørg hvor en person bor
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Wie ist Ihre Adresse?
Spørg efter en persons adresse
สัญชาติของคุณคืออะไร
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Spørg efter en persons statsborgerskab
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mein Familienstand ist_____.
Angiv hvad din civilstatus er
โสด
ledig
Civilstatus
แต่งงานแล้ว
verheiratet
Civilstatus
แยกกันอยู่
getrennt
Civilstatus
หย่าร้าง
geschieden
Civilstatus
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
zusammenlebend
Civilstatus
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in einer eingetragenen Partnerschaft
Civilstatus
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
unverheiratetes Paar
Civilstatus
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in einer Partnerschaft
Civilstatus
เป็นม่าย
verwitwet
Civilstatus
คุณมีบุตรไหม
Haben Sie Kinder?
Spørg om en person har børn
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Gibt es Anmeldegebühren?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Spørg til forsikringens dækning
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Krankenhausgebühren
Eksempel på sygeforsikringens dækning
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Facharztkosten
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosetests
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การผ่าตัด
Chirurgische Eingriffe
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrische Behandlung
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาฟัน
Zahnbehandlungen
Eksempel på sygeforsikringens dækning
การรักษาตา
Augenbehandlungen
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ist mein Führerschein hier gültig?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Søg om et midlertidigt kørekort
ฉันต้องการจอง __________
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
การทดสอบภาคทฤษฎี
den Theorieteil
Testtype
การทดสอบภาคปฏิบัติ
den praktischen Teil
Testtype
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
ที่อยู่
die Adresse
Hvad du gerne vil ændre
ชื่อ
den Namen
Hvad du gerne vil ændre
ภาพถ่าย
das Foto
Hvad du gerne vil ændre
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
สูญหาย
verlorenen
Problem med kørekort
ถูกขโมย
gestohlenen
Problem med kørekort
ได้รับความเสียหาย
beschädigten
Problem med kørekort
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Angiv at du har en ren straffeattest
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Angiv din ægtefælles nationalitet