Thai | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Wo kann ich das Formular für____finden?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Spørg efter en formular
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Spørg hvornår et ID udløber
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Ich stelle diesen Antrag für _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Diese Information wird vertraulich behandelt.
ข้อมูลเป็นความลับ
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Wie heißen Sie?
คุณชื่ออะไร
Spørg efter en persons navn
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Wo wohnen Sie?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Spørg hvor en person bor
Wie ist Ihre Adresse?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Spørg efter en persons adresse
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Spørg efter en persons statsborgerskab
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mein Familienstand ist_____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Angiv hvad din civilstatus er
ledig
โสด
Civilstatus
verheiratet
แต่งงานแล้ว
Civilstatus
getrennt
แยกกันอยู่
Civilstatus
geschieden
หย่าร้าง
Civilstatus
zusammenlebend
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Civilstatus
in einer eingetragenen Partnerschaft
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Civilstatus
unverheiratetes Paar
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
in einer Partnerschaft
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
verwitwet
เป็นม่าย
Civilstatus
Haben Sie Kinder?
คุณมีบุตรไหม
Spørg om en person har børn
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Gibt es Anmeldegebühren?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Was übernimmt die Krankenversicherung?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Spørg til forsikringens dækning
Krankenhausgebühren
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Facharztkosten
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnosetests
การทดสอบวินิจฉัย
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Chirurgische Eingriffe
การผ่าตัด
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatrische Behandlung
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Zahnbehandlungen
การรักษาฟัน
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Augenbehandlungen
การรักษาตา
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Wie kann ich mein Visum verlängern?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Muss ich mein Auto neu anmelden?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Ist mein Führerschein hier gültig?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Søg om et midlertidigt kørekort
Ich möchte mich für_____ anmelden.
ฉันต้องการจอง __________
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
den Theorieteil
การทดสอบภาคทฤษฎี
Testtype
den praktischen Teil
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Testtype
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
die Adresse
ที่อยู่
Hvad du gerne vil ændre
den Namen
ชื่อ
Hvad du gerne vil ændre
das Foto
ภาพถ่าย
Hvad du gerne vil ændre
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
verlorenen
สูญหาย
Problem med kørekort
gestohlenen
ถูกขโมย
Problem med kørekort
beschädigten
ได้รับความเสียหาย
Problem med kørekort
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Angiv at du har en ren straffeattest
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angiv din ægtefælles nationalitet