tjekkisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Wo kann ich das Formular für____finden?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Spørg efter en formular
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Spørg hvornår et ID udløber
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Tyto informace jsou důvěrné.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Wie heißen Sie?
Jak se jmenuješ?
Spørg efter en persons navn
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Wo wohnen Sie?
Kde bydlíte?
Spørg hvor en person bor
Wie ist Ihre Adresse?
Jaká je vaše adresa?
Spørg efter en persons adresse
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Jaké je vaše občanství?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kdy jste přijeli do [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mein Familienstand ist_____.
Můj rodinný stav je ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
ledig
svobodný/á
Civilstatus
verheiratet
ženatý/vdaná
Civilstatus
getrennt
odděleni
Civilstatus
geschieden
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
zusammenlebend
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
in einer eingetragenen Partnerschaft
v registrovaném partnerství
Civilstatus
unverheiratetes Paar
nesezdaní partneři
Civilstatus
in einer Partnerschaft
v domácím partnerství
Civilstatus
verwitwet
vdovec/vdova
Civilstatus
Haben Sie Kinder?
Máte děti?
Spørg om en person har børn
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Gibt es Anmeldegebühren?
Je registrace zpoplatněná?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Spørg til forsikringens dækning
Krankenhausgebühren
Poplatky za pobyt v nemocnici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Facharztkosten
Poplatky za konsultace se specialisty
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnosetests
Diagnostické testy
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Chirurgische Eingriffe
Chirurgické zákroky
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatrische Behandlung
Psychiatrická léčba
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Zahnbehandlungen
Zubní ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Augenbehandlungen
Oční ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Musím změnit svou registrační značku?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Ist mein Führerschein hier gültig?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Søg om et midlertidigt kørekort
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
den Theorieteil
Teoretický test
Testtype
den praktischen Teil
Praktický test
Testtype
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
die Adresse
adresu
Hvad du gerne vil ændre
den Namen
jméno
Hvad du gerne vil ændre
das Foto
fotografii
Hvad du gerne vil ændre
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
verlorenen
ztracený
Problem med kørekort
gestohlenen
ukradený
Problem med kørekort
beschädigten
zničený
Problem med kørekort
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angiv at du har en ren straffeattest
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angiv din ægtefælles nationalitet