vietnamesisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
هل السعر خال من الضريبة؟
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Spørg om du kan appellere en beslutning
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig