russisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
L'indennità è esente da tasse?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Il sussidio è tassabile?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quali benefici riceverò?
Какие льготы я получу?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso fare ricorso contro una decisione?
Я могу обжаловать это решение?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig