svensk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
L'indennità è esente da tasse?
Är bidraget skattefritt?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Il sussidio è tassabile?
Ska bidraget beskattas?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quali benefici riceverò?
Vilka förmåner får jag?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan jag överklaga beslutet?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig