vietnamesisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
L'indennità è esente da tasse?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Il sussidio è tassabile?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quali benefici riceverò?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso fare ricorso contro una decisione?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig