arabisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
هل السعر خال من الضريبة؟
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Spørg om du kan appellere en beslutning
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig