portugisisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
O subsídio é isento de impostos?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
O subsídio é tributável?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Quais benefícios vou receber?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
O subsídio afeta outros benefícios?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig