rumænsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Este alocația impozabilă?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Este alocația impozabilă?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Ce beneficii voi primi?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Va afecta alocația alte beneficii?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Pot contesta o decizie?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig