Thai | Fraser - Immigration | Bolig

Bolig - Leje

I am looking for a _______________ to rent.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Angiv at du gerne vil leje noget
room
ห้องพัก
Indlogeringstype
flat / apartment
แฟลต / ห้องชุด
Indlogeringstype
studio flat / studio apartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Indlogeringstype
detached house
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Indlogeringstype
semi-detached house
บ้านแฝด
Indlogeringstype
terraced house
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Indlogeringstype
How much is the rent per month?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Spørg hvor meget lejen er
Are utilities included?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Spørg om omkostningerne for elektricitet og vand er inklusiv
How much is the deposit?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Spørg hvor meget indskuddet er
When can I come for a viewing?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Spørg hvornår du kan se stedet
The apartment is ________________.
ห้องชุด ________________
Angiv om stedet er møbleret eller ej
furnished
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lejlighedens stand
unfurnished
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lejlighedens stand
Are pets allowed?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Spørg om husdyr er tilladt
How can I switch the energy supplier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan skifte energiforsyning
How many other tenants are living in the apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Spørg hvor mange andre der bor i lejligheden
How many viewings has it had?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Spørg hvor mange andre, der har set lejligheden allerede
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Spørg om du må se gas- og elmåleren
How long is the lease?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Spørg hvor lang lejeperioden er
Have there been any neighbor disputes?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Spørg om der har været uoverensstemmelser mellem naboerne
What renovations have been done?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Spørg hvilke renoveringer der er blevet foretaget
How old is the boiler and when was it last inspected?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Spørg hvor gammel varmtvandsbeholderen er og hvornår den sidst blev kontrolleret
When was it last rewired?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Spørg hvornår der blev trukket nye ledninger i lejligheden
Who lives upstairs/downstairs/next door?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Spørg hvem der bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af
Is there a parking space included?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Spørg om der er en parkeringsplads til din bil
Has anyone ever been murdered here?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Spørg om der er nogen der er blevet myrdet her
Does ___________ work?
___________ ใช้งานได้ไหม
Spørg om faciliteterne virker
the plumbing
ท่อประปา
Faciliteter
the heating
เครื่องทำความร้อน
Faciliteter
Is the landlord in charge of doing repairs?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Spørg hvem der er ansvarlig for at lave reparationer
Where are the gas and electricity meters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Spørg hvor gas- og elmåleren er
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Spørg om der er instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater
Who supplies the energy, broadband and home phone?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Spørg hvem udbyderen af energi, bredbånd og telefoni er
Where is the thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Spørg om du må se termostaten
Can I see the gas safety certificate?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Spørg om du må se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen

Bolig - Køb

How many offers has it had?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Spørg hvor mange tilbud huset har fået
How long has it been on the market?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Spørg hvor længe huset har været på markedet
Why are the vendors moving?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Spørg hvorfor huset skal sælges
How long has the seller lived there?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Spørg hvor længe sælger har boet der
What's included in the sale?
การขายรวมอะไรบ้าง
Spørg hvad der er inkluderet i salget
Have there been any subsidence problems?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Spørg om der har været nogen sætningsproblemer
Is it possible to find cheaper transferring?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Spørg efter om den legale overførsel af ejendom kan gøres billigere
What is going to be built in this area in the future?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Spørg hvad udviklingsplanerne for dette område er
Can you take the house off the market?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Spørg om huset kan tages af markedet
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Spørg hvor de tidligere ejere købte køkkenet og badeværelsesfliser
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Spørg hvor de tidligere ejere købte det faste inventar