vietnamesisk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Do I need an import license?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Is there a quarantine period for [animal]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Are there specific rules for importing non-native species?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
microchip
microchip
Adgangskrav for kæledyr
rabies vaccination (certificate)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
pet passport
hộ chiếu cho thú nuôi
Adgangskrav for kæledyr
tapeworm treatment (certificate)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
Do I have to use an authorized carrier?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
What are the rules for ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Spørg om reglerne for servicedyr
guide dogs
chó chỉ đường
Dyreart
assistance dogs
chó hỗ trợ
Dyreart
How do I obtain a health certificate for my pet?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr