vietnamesisk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Мне нужна лицензия на ввоз?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Для [животное] есть срок карантина?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
микрочип
microchip
Adgangskrav for kæledyr
антирабическая прививка (сертификат)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
паспорт питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
Adgangskrav for kæledyr
лечение от паразитов (сертификат)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Adgangskrav for kæledyr
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
Каковы правила для _______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Spørg om reglerne for servicedyr
собаки-поводыри
chó chỉ đường
Dyreart
собаки-ассистенты
chó hỗ trợ
Dyreart
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr