dansk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Behøver jeg en importtilladelse?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
microchip
microchip
Adgangskrav for kæledyr
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
rabiesvaccination
Adgangskrav for kæledyr
hộ chiếu cho thú nuôi
dyrepas
Adgangskrav for kæledyr
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bændelormsbehandling
Adgangskrav for kæledyr
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
Có những quy tắc nào cho __________?
Hvad er reglerne for ______________?
Spørg om reglerne for servicedyr
chó chỉ đường
blindehund
Dyreart
chó hỗ trợ
støttehund
Dyreart
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr