engelsk | Fraser - Immigration | Kæledyr

Kæledyr - Medbring et kæledyr

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Do I need an import license?
Spørg om du behøver en importtilladelse
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Is there a quarantine period for [animal]?
Spørg om der er en karantæneperiode for dette dyr
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Are there specific rules for importing non-native species?
Spørg om der er specifikke regler for import af ikke indfødte arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Angiv hvad adgangskravene indeholder
microchip
microchip
Adgangskrav for kæledyr
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
rabies vaccination (certificate)
Adgangskrav for kæledyr
hộ chiếu cho thú nuôi
pet passport
Adgangskrav for kæledyr
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
tapeworm treatment (certificate)
Adgangskrav for kæledyr
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Do I have to use an authorized carrier?
Spørg om skal benytte et autoriseret bur
Có những quy tắc nào cho __________?
What are the rules for ______________?
Spørg om reglerne for servicedyr
chó chỉ đường
guide dogs
Dyreart
chó hỗ trợ
assistance dogs
Dyreart
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Spørg hvordan du kan opnå et certifikat til dit kæledyr