Græsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

I would like to enroll at a university.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Angiv at du gerne vil indskrives
I want to apply for _____________ course.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
an undergraduate
ένα προπτυχιακό
Fag
a postgraduate
ένα μεταπτυχιακό
Fag
a PhD
ένα διδακτορικό
Fag
a full-time
πλήρους απασχόλησης
Fag
a part-time
μερικής απασχόλησης
Fag
an online
εξ αποστάσεως
Fag
I would like to study at your university for ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
a semester
ένα εξάμηνο
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
an academic year
ένα ακαδημαϊκό έτος
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
What are the work restrictions for students?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
What are the entry requirements of the university?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Are you going to send me a formal offer?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Does the university guarantee accommodation as well?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Does the course involve an internship as well?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
How can I track the progress of my application?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
What are the [language] language requirements?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
What is the ____________ system like?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Spørg til information om systemet
credit
πόντων
Vurderingssystem
marking
βαθμολόγησης
Vurderingssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
What is the teaching style like?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Spørg til undervisningsformen
Are there _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Spørg til undervisningsformen
lectures
διαλέξεις
Kursustype
seminars
σεμινάρια
Kursustype
tutorials
προγράμματα εκμάθησης
Kursustype
conferences
συνέδρια
Kursustype
What courses are offered by summer schools?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
When are the exams held?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Spørg hvornår der er eksaminer
Where can I find information about all the courses available?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Is there a university sports center?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Spørg om der er en sportshal på universitetet
How can I join student societies?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
What are the estimated living costs in [city]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

What languages can I study at your school?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Is there a placement test to assess my level?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Do you have a detailed description of the course?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
What is the maximum number of students in a class?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
What facilities are there in your school?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Do you also arrange excursions?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
What programs do you offer?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Which bodies can fund my studies?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
I need financial help for ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
tuition fees
δίδακτρα
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
my living expenses
τα έξοδα διαβίωσής μου
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
childcare
τη φροντίδα των παιδιών
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
What kinds of scholarships are available?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

I would like to validate my degree certificate in [country].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Where can I get a certificate of equivalency?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat