arabisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Je voudrais m'inscrire à l'université.
أود التسجيل في الجامعة.
Angiv at du gerne vil indskrives
Je voudrais m'inscrire à _________.
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
une formation du premier cycle
ما قبل التخرج
Fag
une formation du second cycle
ما بعد التخرج
Fag
un doctorat
دكتوراه
Fag
une formation à temps plein
بدوام كامل
Fag
une formation à temps partiel
بدوام جزئي
Fag
une formation en ligne
على الإنترنت
Fag
Je voudrais m'inscrire pour ________.
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Angiv hvor lang din udveksling er
un semestre
فصل
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
une année académique
عام دراسي
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Le logement est assuré par l'université ?
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Quel niveau en [langue] est demandé ?
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Comment fonctionne le système ______ ?
ما هو نظام ________________؟
Spørg til information om systemet
de crédits
النقاط
Vurderingssystem
de notation
العلامات
Vurderingssystem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Spørg til undervisningsformen
Y a-t-il ______ ?
هل هناك___________________؟
Spørg til undervisningsformen
des cours magistraux
محاضرات
Kursustype
des séminaires
حلقات بحث
Kursustype
des travaux dirigés
فيديوهات تعليمية
Kursustype
des conférences
مؤتمرات
Kursustype
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
متى تعقد الامتحانات؟
Spørg hvornår der er eksaminer
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Est-ce que vous organisez des excursions ?
هل تنظمون رحلات؟
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Quels programmes offrez-vous ?
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Spørg efter mulighederne for stipendier
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
les frais d'inscription
أجور التعليم
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
les frais de subsistance
تكاليف المعيشة
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
la garde d'enfants
رعاية الأطفال
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Quels types de bourse sont disponibles ?
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat