Thai | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Je voudrais m'inscrire à l'université.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Angiv at du gerne vil indskrives
Je voudrais m'inscrire à _________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Angiv at du gerne vil søge et fag
une formation du premier cycle
ปริญญาตรี
Fag
une formation du second cycle
บัณฑิตวิทยาลัย
Fag
un doctorat
ปริญญาเอก
Fag
une formation à temps plein
เต็มเวลา
Fag
une formation à temps partiel
นอกเวลา
Fag
une formation en ligne
ออนไลน์
Fag
Je voudrais m'inscrire pour ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Angiv hvor lang din udveksling er
un semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
une année académique
หนึ่งปีการศึกษา
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Le logement est assuré par l'université ?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Quel niveau en [langue] est demandé ?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Comment fonctionne le système ______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Spørg til information om systemet
de crédits
หน่วยกิตวิชา
Vurderingssystem
de notation
การให้คะแนน
Vurderingssystem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Spørg til undervisningsformen
Y a-t-il ______ ?
มี _____________ ไหม
Spørg til undervisningsformen
des cours magistraux
การบรรยาย
Kursustype
des séminaires
การสัมมนา
Kursustype
des travaux dirigés
การกวดวิชา
Kursustype
des conférences
การประชุม
Kursustype
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Spørg hvornår der er eksaminer
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Est-ce que vous organisez des excursions ?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Quels programmes offrez-vous ?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Spørg efter mulighederne for stipendier
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
les frais d'inscription
ค่าเล่าเรียน
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
les frais de subsistance
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
la garde d'enfants
การดูแลเด็ก
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Quels types de bourse sont disponibles ?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat