fransk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Angiv at du gerne vil indskrives
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ένα προπτυχιακό
une formation du premier cycle
Fag
ένα μεταπτυχιακό
une formation du second cycle
Fag
ένα διδακτορικό
un doctorat
Fag
πλήρους απασχόλησης
une formation à temps plein
Fag
μερικής απασχόλησης
une formation à temps partiel
Fag
εξ αποστάσεως
une formation en ligne
Fag
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Angiv hvor lang din udveksling er
ένα εξάμηνο
un semestre
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
une année académique
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Le logement est assuré par l'université ?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Comment fonctionne le système ______ ?
Spørg til information om systemet
πόντων
de crédits
Vurderingssystem
βαθμολόγησης
de notation
Vurderingssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Spørg til undervisningsformen
Υπάρχουν _____________ ;
Y a-t-il ______ ?
Spørg til undervisningsformen
διαλέξεις
des cours magistraux
Kursustype
σεμινάρια
des séminaires
Kursustype
προγράμματα εκμάθησης
des travaux dirigés
Kursustype
συνέδρια
des conférences
Kursustype
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Spørg hvornår der er eksaminer
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Οργανώνετε και εκδρομές;
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Quels programmes offrez-vous ?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Spørg efter mulighederne for stipendier
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
δίδακτρα
les frais d'inscription
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τα έξοδα διαβίωσής μου
les frais de subsistance
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τη φροντίδα των παιδιών
la garde d'enfants
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quels types de bourse sont disponibles ?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat