polsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Angiv at du gerne vil indskrives
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ένα προπτυχιακό
studia licencjackie
Fag
ένα μεταπτυχιακό
studia magisterskie
Fag
ένα διδακτορικό
studia doktoranckie
Fag
πλήρους απασχόλησης
studia dzienne
Fag
μερικής απασχόλησης
studia zaoczne
Fag
εξ αποστάσεως
studia przez internet
Fag
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
ένα εξάμηνο
(jeden) semestr
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
cały rok akademicki
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Jak działa system ______ ?
Spørg til information om systemet
πόντων
punktowy
Vurderingssystem
βαθμολόγησης
oceniania
Vurderingssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Spørg til undervisningsformen
Υπάρχουν _____________ ;
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
διαλέξεις
wykłady
Kursustype
σεμινάρια
ćwiczenia/seminaria
Kursustype
προγράμματα εκμάθησης
konsultacje
Kursustype
συνέδρια
konferencje
Kursustype
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiedy odbywają się egzaminy?
Spørg hvornår der er eksaminer
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Jak liczne są grupy?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Οργανώνετε και εκδρομές;
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
δίδακτρα
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τα έξοδα διαβίωσής μου
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τη φροντίδα των παιδιών
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat