spansk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Angiv at du gerne vil indskrives
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Me quiero matricular _______________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ένα προπτυχιακό
en un grado
Fag
ένα μεταπτυχιακό
en un posgrado
Fag
ένα διδακτορικό
en un doctorado
Fag
πλήρους απασχόλησης
a tiempo completo
Fag
μερικής απασχόλησης
a tiempo parcial
Fag
εξ αποστάσεως
a distancia
Fag
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
ένα εξάμηνο
un semestre
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
un curso académico
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
¿Cómo es el sistema _____________?
Spørg til information om systemet
πόντων
de créditos
Vurderingssystem
βαθμολόγησης
de notas
Vurderingssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Spørg til undervisningsformen
Υπάρχουν _____________ ;
¿Hay ______________?
Spørg til undervisningsformen
διαλέξεις
clases teóricas
Kursustype
σεμινάρια
seminarios
Kursustype
προγράμματα εκμάθησης
tutorías
Kursustype
συνέδρια
conferencias
Kursustype
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Πότε είναι οι εξετάσεις;
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Spørg hvornår der er eksaminer
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
¿Hay pruebas de nivel?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Οργανώνετε και εκδρομές;
¿Organizan también excursiones?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Τι προγράμματα προσφέρετε;
¿Qué programas ofertan?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
δίδακτρα
matrícula
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τα έξοδα διαβίωσής μου
gastos personales
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τη φροντίδα των παιδιών
manutención de hijos menores
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
¿Qué becas puedo solicitar?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat