tjekkisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Angiv at du gerne vil indskrives
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ένα προπτυχιακό
bakalářské studium
Fag
ένα μεταπτυχιακό
postgraduální studium
Fag
ένα διδακτορικό
doktorské studium
Fag
πλήρους απασχόλησης
prezenční studium
Fag
μερικής απασχόλησης
kombinované studium
Fag
εξ αποστάσεως
online
Fag
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
ένα εξάμηνο
(jeden) semestr
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
celý akademický rok
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Musím jako výměnný student platit školné?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Jaké jsou jazykové požadavky?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Jaký je ____________ systém?
Spørg til information om systemet
πόντων
kredity
Vurderingssystem
βαθμολόγησης
známkování
Vurderingssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Spørg til undervisningsformen
Υπάρχουν _____________ ;
Jsou tam _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
διαλέξεις
přednášky
Kursustype
σεμινάρια
semináře
Kursustype
προγράμματα εκμάθησης
konsultace
Kursustype
συνέδρια
konference
Kursustype
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Jaké předměty nabízí letní škola?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kdy jsou zkoušky?
Spørg hvornår der er eksaminer
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Nabízíte detailní popis kurzu?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Οργανώνετε και εκδρομές;
Pořádáte exkurze?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Jaké programy nabízí vaše škola?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
δίδακτρα
školné
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τα έξοδα διαβίωσής μου
životní náklady
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τη φροντίδα των παιδιών
péče o dítě
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat