tysk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Angiv at du gerne vil indskrives
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ένα προπτυχιακό
Grundkurs
Fag
ένα μεταπτυχιακό
Aufbaukurs
Fag
ένα διδακτορικό
Doktorandenkurs
Fag
πλήρους απασχόλησης
Vollzeitkurs
Fag
μερικής απασχόλησης
Teilzeitkurs
Fag
εξ αποστάσεως
Onlinekurs
Fag
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Angiv hvor lang din udveksling er
ένα εξάμηνο
ein Semester
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
ein Studienjahr
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Wie funktioniert das__________?
Spørg til information om systemet
πόντων
Kreditsystem
Vurderingssystem
βαθμολόγησης
Benotungssystem
Vurderingssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Spørg til undervisningsformen
Υπάρχουν _____________ ;
Gibt es_____________?
Spørg til undervisningsformen
διαλέξεις
Vorlesungen
Kursustype
σεμινάρια
Seminare
Kursustype
προγράμματα εκμάθησης
Tutorien
Kursustype
συνέδρια
Konferenzen
Kursustype
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Wann finden die Prüfungen statt?
Spørg hvornår der er eksaminer
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Welche Programme bieten Sie an?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
δίδακτρα
Studiengebühren
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τα έξοδα διαβίωσής μου
Lebenshaltungskosten
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τη φροντίδα των παιδιών
Kinderbetreuung
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Welche Stipendien gibt es?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat