Thai | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Angiv at du gerne vil indskrives
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Angiv at du gerne vil søge et fag
een bacheloropleiding
ปริญญาตรี
Fag
een postgraduaat
บัณฑิตวิทยาลัย
Fag
een doctoraat
ปริญญาเอก
Fag
een voltijdse opleiding
เต็มเวลา
Fag
een deeltijdse opleiding
นอกเวลา
Fag
een online cursus
ออนไลน์
Fag
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Angiv hvor lang din udveksling er
een semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
een academisch jaar
หนึ่งปีการศึกษา
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Zal ik een formele toelating ontvangen?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Bevat de cursus ook een stageperiode?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Hoe werkt het ____________ systeem?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Spørg til information om systemet
creditsysteem
หน่วยกิตวิชา
Vurderingssystem
beoordelingssysteem
การให้คะแนน
Vurderingssystem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Welke leermethoden worden er gebruikt?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Spørg til undervisningsformen
Zijn er _____________ ?
มี _____________ ไหม
Spørg til undervisningsformen
lezingen
การบรรยาย
Kursustype
seminars
การสัมมนา
Kursustype
tutorials
การกวดวิชา
Kursustype
conferenties
การประชุม
Kursustype
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Wanneer worden de examens gehouden?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Spørg hvornår der er eksaminer
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Heeft de universiteit een sportcentrum?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Organiseren jullie ook excursies?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Welke programma's bieden jullie aan?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Spørg efter mulighederne for stipendier
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
inschrijvingsgeld
ค่าเล่าเรียน
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
kosten voor levensonderhoud
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
kinderopvang
การดูแลเด็ก
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat