vietnamesisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Angiv at du gerne vil indskrives
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
бакалавриат
đại học
Fag
аспирантура
thạc sỹ
Fag
докторат/профессура
tiến sĩ
Fag
очная форма
toàn thời gian
Fag
заочная форма
bán thời gian
Fag
онлайн обучение
trực tuyến
Fag
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Angiv hvor lang din udveksling er
семестр
một kì
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
академический год
một năm học
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Какие ограничения на работу для студентов?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Каковы требования для поступления в университет?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Вы пришлете мне формальное предложение?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Университет гарантирует предоставление жилья?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Курс включает в себя период стажировки?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Каковы требования знания [язык] языка?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Какова система_____________?
Hệ thống _________ như thế nào?
Spørg til information om systemet
кредитов
tín chỉ
Vurderingssystem
оценок
chấm điểm
Vurderingssystem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Каков стиль преподавания?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Spørg til undervisningsformen
Там есть___________?
Có_________ hay không?
Spørg til undervisningsformen
лекции
bài giảng
Kursustype
семинары
hội thảo
Kursustype
учебные материалы
hướng dẫn riêng
Kursustype
конференции
hội nghị
Kursustype
Какие курсы предлагаются летними школами?
Có những khóa học mùa hè nào?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Когда проходят экзамены?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Spørg hvornår der er eksaminer
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
В университете есть спортивный центр?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
У вас есть детальное описание курса?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Каково максимальное количество студентов в группе?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Вы организовываете экскурсии?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Какие программы вы предлагаете?
Có những chương trình nào?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Spørg efter mulighederne for stipendier
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
плата за обучение
học phí
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
расходы на жизнь
chi phí sinh hoạt
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
уход за ребенком
chăm sóc trẻ em
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Какие виды стипендий доступны?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat