nederlandsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Angiv at du gerne vil indskrives
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ปริญญาตรี
een bacheloropleiding
Fag
บัณฑิตวิทยาลัย
een postgraduaat
Fag
ปริญญาเอก
een doctoraat
Fag
เต็มเวลา
een voltijdse opleiding
Fag
นอกเวลา
een deeltijdse opleiding
Fag
ออนไลน์
een online cursus
Fag
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
หนึ่งภาคการศึกษา
een semester
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
หนึ่งปีการศึกษา
een academisch jaar
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hoe werkt het ____________ systeem?
Spørg til information om systemet
หน่วยกิตวิชา
creditsysteem
Vurderingssystem
การให้คะแนน
beoordelingssysteem
Vurderingssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Spørg til undervisningsformen
มี _____________ ไหม
Zijn er _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
การบรรยาย
lezingen
Kursustype
การสัมมนา
seminars
Kursustype
การกวดวิชา
tutorials
Kursustype
การประชุม
conferenties
Kursustype
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Wanneer worden de examens gehouden?
Spørg hvornår der er eksaminer
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organiseren jullie ook excursies?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Welke programma's bieden jullie aan?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Spørg efter mulighederne for stipendier
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
ค่าเล่าเรียน
inschrijvingsgeld
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
kosten voor levensonderhoud
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
การดูแลเด็ก
kinderopvang
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat