spansk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Me gustaría matricularme en la universidad.
Angiv at du gerne vil indskrives
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Me quiero matricular _______________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ปริญญาตรี
en un grado
Fag
บัณฑิตวิทยาลัย
en un posgrado
Fag
ปริญญาเอก
en un doctorado
Fag
เต็มเวลา
a tiempo completo
Fag
นอกเวลา
a tiempo parcial
Fag
ออนไลน์
a distancia
Fag
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
หนึ่งปีการศึกษา
un curso académico
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
ระบบ ____________ เป็นยังไง
¿Cómo es el sistema _____________?
Spørg til information om systemet
หน่วยกิตวิชา
de créditos
Vurderingssystem
การให้คะแนน
de notas
Vurderingssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Spørg til undervisningsformen
มี _____________ ไหม
¿Hay ______________?
Spørg til undervisningsformen
การบรรยาย
clases teóricas
Kursustype
การสัมมนา
seminarios
Kursustype
การกวดวิชา
tutorías
Kursustype
การประชุม
conferencias
Kursustype
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Spørg hvornår der er eksaminer
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
¿Hay pruebas de nivel?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
¿Organizan también excursiones?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
¿Qué programas ofertan?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Spørg efter mulighederne for stipendier
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Necesito ayuda financiera para ______________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
ค่าเล่าเรียน
matrícula
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
gastos personales
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
การดูแลเด็ก
manutención de hijos menores
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
¿Qué becas puedo solicitar?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat