tysk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Angiv at du gerne vil indskrives
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ปริญญาตรี
Grundkurs
Fag
บัณฑิตวิทยาลัย
Aufbaukurs
Fag
ปริญญาเอก
Doktorandenkurs
Fag
เต็มเวลา
Vollzeitkurs
Fag
นอกเวลา
Teilzeitkurs
Fag
ออนไลน์
Onlinekurs
Fag
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Angiv hvor lang din udveksling er
หนึ่งภาคการศึกษา
ein Semester
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
หนึ่งปีการศึกษา
ein Studienjahr
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Wie funktioniert das__________?
Spørg til information om systemet
หน่วยกิตวิชา
Kreditsystem
Vurderingssystem
การให้คะแนน
Benotungssystem
Vurderingssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Spørg til undervisningsformen
มี _____________ ไหม
Gibt es_____________?
Spørg til undervisningsformen
การบรรยาย
Vorlesungen
Kursustype
การสัมมนา
Seminare
Kursustype
การกวดวิชา
Tutorien
Kursustype
การประชุม
Konferenzen
Kursustype
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Wann finden die Prüfungen statt?
Spørg hvornår der er eksaminer
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Welche Programme bieten Sie an?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Spørg efter mulighederne for stipendier
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
ค่าเล่าเรียน
Studiengebühren
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Lebenshaltungskosten
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
การดูแลเด็ก
Kinderbetreuung
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Welche Stipendien gibt es?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat