russisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Angiv at du gerne vil indskrives
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
đại học
бакалавриат
Fag
thạc sỹ
аспирантура
Fag
tiến sĩ
докторат/профессура
Fag
toàn thời gian
очная форма
Fag
bán thời gian
заочная форма
Fag
trực tuyến
онлайн обучение
Fag
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
một kì
семестр
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
một năm học
академический год
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Какие ограничения на работу для студентов?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Каковы требования для поступления в университет?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Курс включает в себя период стажировки?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Каковы требования знания [язык] языка?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Hệ thống _________ như thế nào?
Какова система_____________?
Spørg til information om systemet
tín chỉ
кредитов
Vurderingssystem
chấm điểm
оценок
Vurderingssystem
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Каков стиль преподавания?
Spørg til undervisningsformen
Có_________ hay không?
Там есть___________?
Spørg til undervisningsformen
bài giảng
лекции
Kursustype
hội thảo
семинары
Kursustype
hướng dẫn riêng
учебные материалы
Kursustype
hội nghị
конференции
Kursustype
Có những khóa học mùa hè nào?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Когда проходят экзамены?
Spørg hvornår der er eksaminer
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
В университете есть спортивный центр?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
У вас есть детальное описание курса?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Вы организовываете экскурсии?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Có những chương trình nào?
Какие программы вы предлагаете?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
học phí
плата за обучение
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
chi phí sinh hoạt
расходы на жизнь
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
chăm sóc trẻ em
уход за ребенком
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Có những loại học bổng nào hiện có?
Какие виды стипендий доступны?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat