dansk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

We are happy to announce the birth of…
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
With love and hope we welcome…to the world.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

…and…are engaged.
... og... er forlovet.
Brugt til at meddele en forlovelse
…are happy to announce their engagement.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
We are happy to announce the engagement of…and…
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Brugt til at meddele en forlovelse
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Brugt til at meddele et bryllup
Miss…is soon to become Mrs. ...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
You are cordially invited to…
I er hjerteligt inviteret til...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
We would very much like you to come.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Would you like to come to…for…?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem