dansk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... og... er forlovet.
Brugt til at meddele en forlovelse
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Brugt til at meddele en forlovelse
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Brugt til at meddele et bryllup
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
Ni invitas al...
I er hjerteligt inviteret til...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem