engelsk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
We are happy to announce the birth of…
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
With love and hope we welcome…to the world.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
…and…are engaged.
Brugt til at meddele en forlovelse
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
…are happy to announce their engagement.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
We are happy to announce the engagement of…and…
Brugt til at meddele en forlovelse
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Brugt til at meddele et bryllup
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
Ni invitas al...
You are cordially invited to…
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Ni devus tre multe kiel vi venus.
We would very much like you to come.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Would you like to come to…for…?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem