kinesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
最亲爱的约翰,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
谢谢您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
你有没有...的计划?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
当...,请回复
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
保重。
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie